Informacja o ochronie danych osobowych

W dniu 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych tzw. RODO, które nakładają na nas dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.  

Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kłodnickiej 2/8 jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, wykształcenie, zawód, innych niezbędnych informacji.
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach: 

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności, realizacji płatności oraz realizacji umowy. 
 • realizacji obowiązków Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. przewidzianych prawem, w tym
  w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych do celów archiwizacyjnych.   
 • ochrony praw Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. zgodnie z przepisami prawa, w tym
  w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych
  i procesów sądowych, 
 • umożliwienia weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej celu zabezpieczenia należnych Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. płatności uzasadnionego interesu Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Centrum Pracy 24 Sp. z O.O.  (marketing bezpośredni), 
 • przeprowadzania działań marketingowych i informacyjnych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane„) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. przewidzianych prawem, ochrony praw Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych
  i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie
  z instrukcjami przekazanymi przez Centrum Pracy 24 Sp. z O.O.
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno

techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Centrum Pracy 24 Sp. z O.O.  i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Centrum Pracy 24 Sp. z O.O.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). 

Ponadto, macie Państwo prawo do: 

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych, 
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 
 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe, 
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, 
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Centrum Pracy 24 Sp.
  z O.O. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi, 
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Centrum Pracy 24 Sp. z O.O. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Pracy 24 Sp. z O.O., pod adresem: Gliwice, ul. Kłodnicka 2/8 tel. + 48 322353172 lub pod adresem e-mail: kontakt@centrumpracy24.com w godzinach 8:00 – 16:00 w dni powszednie.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach. 

Centrum Pracy 24

Zapraszamy do kontaktu

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo, przez Whatsapp lub Facebook.

Elżbieta - tel. 517 327 233

Zajmuje się rekrutacją, transportem, mediami społecznościowymi i stroną internetową. Porozmawiasz z nią po polsku i po rosyjsku.

Katarzyna - tel. 784 33 4918

Zajmuje się sprawami księgowymi i rachunkowymi, przygotowuje umowy.

Monika - tel. 531 725 004

Utrzymuje kontakty z agencjami i pozyskuje nowych kontrahentów. Porozmawiasz z nią po polsku i po niemiecku.

Kateryna - tel. 531 725 003

Jest odpowiedzialna za rekrutację opiekunek z Ukrainy oraz innych krajów wschodnich. Porozmawiasz z nią po ukraińsku, rosyjsku i po polsku.

Roksana Faber
+49 1763 2075999

Przedstawiciel w Berlinie

Adam Faber
+49 1515 4741570

Przedstawiciel w Berlinie

Scroll to Top